Hướng dẫn sử dụng dịch vụ tuyển sinh trực tuyến

SỐ MÁY HỖ TRỢ CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Số TT Đơn vị Số điện thoại Địa chỉ email tiếp nhận
1 Trường TH&THCS Tam Đảo 0916276368 c12tamdao.tamdao@vinhphuc.edu.vn
2 Trường TH&THCS Hợp Hòa 02113833078 c2hophoa.tamduong@vinhphuc.edu.vn
3 Trường TH&THCS An Hòa 02113833233 c12anhoa.tamduong@vinhphuc.edu.vn
4 Trường TH&THCS Trung Mỹ 0988146025 c2trungmy.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
5 Trường TH&THCS Quất Lưu 02113866273 c1quatluu.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
6 Trường TH & THCS Tân Phong 0986814477 c2tanphong.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
7 Trường TH&THCS Vũ Di 02113839391 c2vudi.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
8 Trường TH&THCS Tam Phúc 0971406645 c2tamphuc.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
9 Trường TH&THCS Bồ Sao 0978813220 c2bosao.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
10 Trường TH&THCS Như Thụy 0989776966 c2nhuthuy.songlo@vinhphuc.edu.vn
11 Trường TH&THCS Tứ Yên 0385033388 c2tuyen.songlo@vinhphuc.edu.vn
12 Trường TH&THCS Bạch Lưu 0978502423 c2bachluu.songlo@vinhphuc.edu.vn
13 Trường TH&THCS Nguyễn Kiến 0979341936 c2nguyenkien.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
14 Trường TH&THCS Phú Thịnh 0989814555 c2phuthinh.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
15 Trường TH&THCS Hồng Phương 0962121593 c1hongphuong.yenlac@vinhphuc.edu.vn
16 Trường TH&THCS Nhạo Sơn 0983320671 c2nhaoson.songlo@vinhphuc.edu.vn
17 Trường TH&THCS Tam Đảo 02113824324 c12tamdao.tamdao@vinhphuc.edu.vn
18 Trường liên cấp Newton Vĩnh Phúc 02113.62.69.69 info@newtonvinhphuc.edu.vn
19 Trường THCS Gia Khánh 0912446209 c2giakhanh.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
20 Trường THCS Thiện Kế 0972895172 c2thienke.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
21 Trường THCS Ngọc Thanh 0988209818
22 Trường THCS Xuân Hòa 0985443018 thcsxuahoa@phucyen.edu.vn
23 Trường THCS Cao Minh 0978737866 abc@gmail.com
24 Trường THCS Nam Viêm 0968521968 abc@gmail.com
25 Trường THCS Lê Hồng Phong 0966916799
26 Trường THCS Phúc Thắng 02113869633 thcsphucthang@phucyen.edu.vn
27 Trường THCS Tiền Châu 0968332255 thcstienchau@phucyen.edu.vn
28 Trường THCS Ngọc Thanh B 0973383568 thcsngocthanhb@phucyen.edu.vn
29 Trường THCS Đình Chu 0984211481 c2dinhchu.lapthach@vinhphuc.edu.vn
30 Trường THCS Đồng Ích 0978074107 c2dongich.lapthach@vinhphuc.edu.vn
31 Trường THCS Tiên Lữ 0973364458 c2tienlu.lapthach@vinhphuc.edu.vn
32 Trường THCS Bàn Giản 0949725574 c2bangian.lapthach@vinhphuc.edu.vn
33 Trường THCS Tử Du 0974068255 c2tudu.lapthach@vinhphuc.edu.vn
34 Trường THCS Liên Hòa 0973078466 c2lienhoa.lapthach@vinhphuc.edu.vn
35 Trường THCS Thị Trấn Lập Thạch 0868291965 c2ttlapthach.lapthach@vinhhuc.edu.vn
36 Trường THCS Ngọc Mỹ 0912246708 abc@gmail.com
37 Trường THCS Quang Sơn 0845063555 c2quangson.lapthach@vinhphuc.edu.vn
38 Trường THCS Đồng Xuân 0974698035 thcsdongxuan@phucyen.edu.vn
39 Trường THCS Phúc Yên 0988117166 abc@gmail.com
40 Trường THCS Hùng Vương 0914173558 thcshungvuong@phucyen.edu.vn
41 Trường THCS Xuân Lôi 0972967889 c2xuanloi.lapthach@vinhphuc.edu.vn
42 Trường THCS Văn Quán 0987579148 c2vanquan.vinhphuc.edu.vn
43 Trường THCS Sơn Đông 0984361014 c2sondong.lapthach@vinhphuc.edu.vn
44 Trường THCS Triệu Đề 0983307245 c2trieude.lapthach@vinhphuc.edu.vn
45 Trường THCS Thị Trấn Hoa Sơn 0389917985 c2hoason.lapthach@vinhphuc.edu.vn
46 Trường THCS Thái Hòa 0974628124 c2thaihoa.lapthach@vinhphuc.edu.vn
47 Trường THCS Bắc Bình 0982901429 thcsbacbinh16@gmail.com
48 Trường THCS Hợp Lý 0978394578 c2hoply.lapthach@vinhphuc.edu.vn
49 Trường THCS Vân Trục 0987817689 c2vantruc.lapthach@vinhphuc.edu.vn
50 Trường THCS Lập Thạch 0974079592 c2lapthach.lapthach@vinhphuc.edu.vn
51 Trường THCS Xuân Hòa 0982608663 c2xuanhoa.lapthach@vinhphuc.edu.vn
52 Trường THCS Tam Đảo 0966861616 c2tamdao.tamdao@vinhphuc.edu.vn
53 Trường THCS Đạo Trù 0985771980 c2daotru.tamdao@vinhphuc.edu.vn
54 Trường THCS Yên Dương 0986701473 c22yenduong.tamdao@vinhphuc.edu.vn
55 Trường THCS Đại Đình 0984360270 c2daidinh.tamdao@vinhphuc.edu.vn
56 Trường THCS Bồ Lý 0983464588 dvcong1977@gmail.com
57 Trường THCS Hồ Sơn 0983464588 c2hoson.tamdao@vinhphuc.edu.vn
58 Trường THCS Hợp Châu 0982660871 c2hopchau.tamdao@vinhphuc.edu.vn
59 Trường THCS Nguyễn Trãi 0979843575 abc@gmail.com
60 Trường THCS Minh Quang 0975511537 abc@gmail.com
61 Trường DTNT Tam Đảo 0985033039
62 Trường THCS Kim Xá 0912616947 c2kimxa@vinhphuc.edu.vn
63 Trường THCS Yên Bình 0989814555 nguyenvanlucyb@gmail.com
64 Trường THCS Nghĩa Hưng 0979150268 c2nghiahung.vinhphuc@vinhphuc.edu.vn
65 Trường THCS Chấn Hưng 0983638418 c2chanhung.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
66 Trường THCS Đồng Tĩnh 0971933111 c2dongtinh.tamduong@vinhphuc.edu.vn
67 Trường THCS Hoàng Hoa 0989680730
68 Trường THCS Hướng Đạo 0971932111 c2huongdao.tamduong@vinhphuc.edu.vn
69 Trường THCS Kim Long 0976907573 c2kimlong.tamduong@vinhphuc.edu.vn
70 Trường THCS Hương Sơn 0976653589 c2huongson.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
71 Trường THCS Bá Hiến 0392253260 c2bahien.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
72 Trường THCS Tam Hợp 0915409526 c2tamhop.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
73 Trường THCS Hương Canh 0932098886 dlongltt@gmail.com
74 Trường THCS Lý Tự Trọng 0979092958 hvvuhuong2@gmail.com
75 Trường THCS Sơn Lôi 0912211191 c2sonloi.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
76 Trường THCS Phú Xuân 02113866573 c2phuxuan.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
77 Trường THCS Thanh Lãng 0398473587 c2thanhlang.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
78 Trường THCS Đạo Đức 02113888557 c2daoduc.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
79 Trường THCS Hoàng Đan 0976369357 c2hoangdan.tamduong@vinhphuc.edu.vn
80 Trường THCS Hoàng Lâu 0987465310 c2hoanglau.tamduong@vinhphuc.edu.vn
81 Trường THCS Đạo Tú 0971912111 c2daotu.tamduong@vinhphuc.edu.vn
82 Trường THCS Duy Phiên 0984605779 c2duyphien.tamduong@vinhphuc.edu.vn
83 Trường THCS Thanh Vân 0974858707 c2thanhvan.tamduong@vinhphuc.edu.vn
84 Trường THCS Vân Hội 02113852573 c2vanhoi.tamduong@vinhphuc.edu.vn
85 Trường THCS Hợp Thịnh 0988922971 c2hopthinh.tamduong@vinhphuc.edu.vn
86 Trường THCS Tam Dương 0983980222
87 Trường THCS Phạm Công Bình 0979684838 c2phamcongbinh.yenlac@vinhphuc.edu.vn
88 Trường THCS Tề Lỗ 0962121593 quanlymailtuyensinh@gmail.com
89 Trường THCS Trung Nguyên 0362888380 c2trungnguyen.yenlac@vinhphuc.edu.vn
90 Trường THCS Tam Hồng 01694047768 thcstamhong.yenlac.vinhphuc@gmail.com
91 Trường THCS Yên Đồng 0914829078
92 Trường THCS Sông Lô 0985333168 c2songlo.songlo@vinhphuc.edu.vn
93 Trường THCS Lý Nhân 0984815866 c2lynhan.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
94 Trường THCS Tuân Chính 02113838797 c2tuanchinh.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
95 Trường THCS Thổ Tang 0975192014 c2thotang.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
96 Trường THCS Vĩnh Sơn 0915961325 c2vinhson.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
97 Trường THCS Bình Dương 0333354565 c2binhduong.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
98 Trường THCS Vân Xuân 0985043217 c2vanxuan.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
99 Trường THCS Vĩnh Tường 0971164164 abc@gmail.com
100 Trường THCS Tứ Trưng 0985333282 abc@gmail.com
101 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 0985571454 chientuyen@gmail.com
102 Trường THCS Phú Đa 0983187900 bakhiem07@gmail.com
103 Trường THCS Đại Đồng 0985922599 c2daidong.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
104 Trường THCS Tân Tiến 0989814555 abc@gmail.com
105 Trường THCS Yên Lập 0971164164 abc@gmail.com
106 Trường THCS Lũng Hòa 02113855444 c2lunghoa.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
107 Trường THCS Cao Đại 0916679655 c2caodai.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
108 Trường THCS Vĩnh Ninh 0345857996 c2vinhninh.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
109 Trường THCS Vĩnh Thịnh 02113839019 letiendung.c2tantien@vinhphuc.edu.vnabc@gmail.com
110 Trường THCS An Tường 0912224477 c2antuong.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
111 Trường THCS Việt Xuân 0976299683 c2vietxuan.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
112 Trường THCS Thị Trấn Vĩnh Tường 0989130222 c2thitran.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
113 Trường THCS Hải Lựu 0965639881 c2hailuu.songlo@vinhphuc.edu.vn
114 Trường THCS Quang Yên 0975285445 c2quangyen.songlo@vinhphuc.edu.vn
115 Trường THCS Lãng Công 0986438012 c2langcong.songlo@vinhphuc.edu.vn
116 Trường THCS Đôn Nhân 0987929089 c2donnhan.songlo@vinhphuc.edu.vn
117 Trường THCS Đồng Quế 0973295939 c2dongque.songlo@vinhphuc.edu.vn
118 Trường THCS Phương Khoan 09835354189 c2PhuongKhoan.songlo@vinhphuc.edu.vn
119 Trường THCS Hoàng Hoa Thám 0913705445 c2hoanghoatham.songlo@vinhphuc.edu.vn
120 Trường THCS Đức Bác 0979155669 c2ducbac.songlo@vinhphuc.edu.vn
121 Trường THCS Yên Thạch 0977455119 c2yenthach.songlo@vinhphuc.edu.vn
122 Trường THCS Tân Lập 0973468686 c2tanlap.songlo@vinhphuc.edu.vn
123 Trường THCS Cao Phong 0972261629 c2caophong.songlo@vinhphuc.edu.vn
124 Trường THCS Nhân Đạo 02113707123 c2nhandao.songlo@vinhphuc.edu.vn
125 Trường THCS Thượng Trưng 02113838420 c2thuongtrung.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
126 Trường THCS Hồng Châu 0985810857 abc@gmail.com
127 Trường THCS Trung Kiên 0963475848 c2trungkien.yenlac@vinhphuc.edu.vn
128 Trường THCS Trung Hà 0866809981 c2trungha.yenlac@vinhphuc.edu.vn
129 Trường THCS Yên Lạc 0989149800 c2yenlac.yenlac@vinhphuc.edu.vn
130 Trường THCS Yên Phương 0973655377 c2yenphuong.yenlac@vinhphuc.edu.vn
131 Trường THCS Đồng Cương 0986057658 abc@gmail.com
132 Trường THCS Kim Ngọc 0976378741 c2kimngoc.yenlac@vinhphuc.edu.vn
133 Trường THCS Thị Trấn Yên Lạc 0824685666 c2ttyenlac.yenlac@vinhphuc.edu.vn
134 Trường THCS Nguyệt Đức 0984534909 c2nguyetduc.yenlac@vinhphuc.edu.vn
135 Trường Trung Học Cơ Sở Văn Tiến 0986572350 c2vantien.yenlac@vinhphuc.edu.vn
136 Trường THCS Đại Tự 0966023655 c2daitu.yenlac@vinhphuc.edu.vn
137 Trường THCS Liên Châu 0973715686 c2lienchau.yenlac@vinhphuc.edu.vn
138 Trường THCS Định Trung 0904411963 c2dinhtrung.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
139 Trường THCS Đồng Tâm 0973094276 c2dongtam@vinhphuc.edu.vn
140 Trường THCS Hội Hợp 02113845234 c2hoihop.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
141 Trường THCS Liên Bảo 02113861615 c2lienbao.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
142 Trường THCS Thanh Trù 02113862372 c2thanhtru.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
143 Trường THCS Tích Sơn 02113720688 c2tichson.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
144 Trường THCS Tô Hiệu 0979414500 abc@gmail.com
145 Trường THCS Vĩnh Yên 0945118469 c2vinhyen.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
146 Trường DTNT Lập Thạch 0987470672 dtntlapthach@vinhphuc.edu.vn
147 Trường THCS Hai Bà Trưng 0973086629 thcshaibatrung@phucyen.edu.vn
148 Trường THCS Đồng Thịnh 02113505885 Luudinhtuan.htc2songlo@vinhphuc.edu.vn
149 Trường THCS Liễn Sơn 0345258888 c2lienson.lapthach@vinhphuc.edu.vn
150 Trường THCS Khai Quang 0912576325 c2khaiquang.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
151 Trường THPT Kim Ngọc 0869514666 dtnttinh@vinhphuc.edu.vn
152 Trường THPT Liễn Sơn 02113831290 c3lienson@vinhphuc.edu.vn
153 Trường THPT Tam Dương 0988949915 tamduong@gmail.com
154 Trường THPT Tam Đảo 0987101679 c3tamdao@vinhphuc.edu.vn
155 Trường THPT Bình Xuyên 0988089827 c3binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
156 Trường THPT Quang Hà 02113832020 mntanuyen@gmail.com
157 Trường THPT Trần Phú 0982742968 c3tranphu@vinhphuc.edu.vn
158 Trường THPT Xuân Hoà 0916913099 c3xuanhoa@vinhphuc.edu.vn
159 Trường THPT Yên Lạc 0982247547 dotienminh.yenlac@gmail.com
160 Trường THPT Nguyễn Viết Xuân 0983023269 C3nguyenvietxuan@vinhphuc.edu.vn
161 Trường THPT Lê Xoay 0914854468 c3lexoay@vinhphuc.edu.vn
162 Trường THPT Đội Cấn 02113859823 doican@gmail.com
163 Trường THPT Bình Sơn 02113892426 c3binhson@vinhphuc.edu.vn
164 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc 02113860086 c3chuyenvinhphuc@vinhphuc.edu.vn
165 Trường THPT Bến Tre 0912680960 c3bentre@vinhphuc.edu.vn
166 Trường THPT Đồng Đậu 02113851683 c3dongdau@vinhphuc.edu.vn
167 Trường THPT Liên Bảo 0211766222 c3lienbao@vinhphuc.edu.vn
168 Trường THPT Nguyễn Thái Học 0211383128 c3nguyenthaihoc@vinhphuc.edu.vn
169 Trường THPT Nguyễn Thị Giang 02113889642 c3nguyenthigiang@vinhphuc.edu.vn
170 Trường THPT Phạm Công Bình 0989205235 c3phamcongbinh@vinhphuc.edu.vn
171 Trường THPT Hai Bà Trưng 0918584673 c3haibatrung@vinhphuc.edu.vn
172 Trường THPT Tam Đảo II 0965769868 c3tamdao2@vinhphuc.edu.vn
173 Trường THPT Tam Dương II 02113897909 c3tamduong2@vinhphuc.edu.vn
174 Trường THPT Trần Hưng Đạo 02113833956 c3tranhungdao@vinhphuc.edu.vn
175 Trường THPT Trần Nguyên Hãn 0211382808 c3trangnuyenhan@vinhphuc.edu.vn
176 Trường THPT Vĩnh Yên 0981289668 c3vinhyen@vinhphuc.edu.vn
177 Trường THPT Võ Thị Sáu 02113555686 c3vothisau@vinhphuc.edu.vn
178 Trường THPT Yên Lạc 2 02113836061 c3yenlac2@vinhphuc.edu.vn
179 Trường THPT Sáng Sơn 0917158012 12@gmail.com
180 Trường THPT Ngô Gia Tự 0987817908 c3ngogiatu@vinhphuc.edu.vn
181 Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên 02113 861 335 pgdvinhyen@vinhphuc.edu.vn
182 Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc 0211.386.457 pgdyenlac@vinhphuc.edu.vn
183 Phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo 0211 3853 863 pgdtamdao@vinhphuc.edu.vn
184 Phòng GD&ĐT huyện Tam Dương 0211 3612559 pgdtamduong@vinhphuc.edu.vn
185 Phòng GD&ĐT huyện Sông Lô 0211.3638.474 pgdsonglo@vinhphuc.edu.vn
186 Phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên 012 pgdbinhxuyen@vinhphuc.edu.vn
187 Phòng GD&ĐT huyện Lập Thạch 012 pgdlapthach@vinhphuc.edu.vn
188 Phòng GD&ĐT TP Phúc Yên 0123 pgdphucyen@vinhphuc.edu.vn
189 Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường 0123 pgdvinhtuong@vinhphuc.edu.vn
190 Sở GD và ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc 02973862045 vanphong.sokiengiang@moet.edu.vn