Hướng dẫn sử dụng dịch vụ tuyển sinh trực tuyến

SỐ MÁY HỖ TRỢ CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Số TT Đơn vị Số điện thoại Địa chỉ email tiếp nhận
1 Trường Tiểu Học Bá Hiến A 0988694098 c1bahiena.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
2 Trường Tiểu Học Bá Hiến B 0398192946
3 Tiểu Học Tam Hợp 02113866505 c1tamhop.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
4 Trường Tiểu Học Hương Canh A 02113866506 c1huongcanha.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
5 Tiểu Học Kim Ngọc 0988209979 c1kimngoc.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
6 Tiểu học Sơn Lôi A 02113866558 c1sonloi.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
7 Tiểu Học Phú Xuân 0979358471
8 Trường Tiểu Học Thanh Lãng A 0978097235 c1thanhlanga.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
9 TH Thanh Lãng B 0385759625 c1thanhlang.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
10 Trường Tiểu Học Đạo Đức A 0332219747 c1daoduca.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
11 Trường Tiểu Học Đạo Đức B 0332219747 c1daoducb.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
12 Trường Tiểu Học Hương Canh B 02113898439 trankimlien1969@gmail.com
13 TH Nam Viêm 02113868526 thnamviem@phucyen.edu.vn
14 TH Trưng Nhị 0974977841
15 TH Hùng Vương 0988597406
16 TH Lưu Quý An 02113868935
17 TH Phúc Thắng 02113869887
18 TH Tiền Châu 02113548261 thtienchau@phucyen.edu.vn
19 TH Ngọc Thanh B 0912777039 ThngocthanhB@phucyen.edu.vn
20 TH Ngọc Thanh C 0968724333 c1ngocthanhc.phucyen@vinhphuc.edu.vn
21 TH Đồng Xuân 0393398778 c0dongxuan.phucyen@vinhphuc.edu.vn
22 TH Ngọc Thanh A 0966789927 thngocthanha@phucyen.edu.vn
23 TH Xuân Hòa 0397986568 thxuanhoa@phucyen.edu.vn
24 Tiểu Học Xuân Lôi 0977895288 c1xuanloi.lapthach@vinhphuc.edu.vn
25 Trường Tiểu học Văn Quán 0988928962 c1vanquan.lapthach@vinhphuc.edu.vn
26 Trường Tiểu Học Sơn Đông 02113670999 c1sondong.lapthach@vinhphuc.edu.vn
27 Trường Tiểu Học Triệu Đề 0963098258 c1trieude.lapthach@vinhphuc.edu.vn
28 Tiểu học Đình Chu 0386556255 c1dinhchu.lapthach@vinhphuc.edu.vn
29 Trường Tiểu học Đồng Ích 0965605886 c1dongicha.lapthach@vinhphuc.edu.vn
30 Tiểu học Tiên Lữ 0977146729 c1tienlu.lapthach@vinhphuc.edu.vn
31 Trường Tiểu Học Bàn Giản 02113708588 c1bangian.lapthach@vinhphuc.ed.vn
32 Trường Tiểu học Tử Du 0989564148 c1tudu.lapthach@vinhphuc.edu.vn
33 TH Liên Hòa 0943381509 c1lienhoa.lapthach@vinhphuc.edu.vn
34 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN LẬP THẠCH 0915442535
35 Trường Tiểu Học Xuân Hòa 02113830341 c1xuanhoa.lapthach@vinhphuc.edu.vn
36 Trường Tiểu học Vân Trục 0976066408 c1vantruc.lapthach@vinhphuc.edu.vn
37 TH Ngọc Mỹ 0983830641 c1ngocmy.lapthach@vinhphuc.edu.vn
38 Trường Tiểu học Quang Sơn 02113672268 c1quangson.lapthach@vinhphuc.edu.vn
39 Trường Tiểu Học Liễn Sơn 0334587937 c1lienson.lapthach@vinhphuc.edu.vn
40 Tiểu học Thái Hòa 0919631356 c1thaihoa.lapthach@vinhphuc.edu.vn
41 Trường Tiểu học Bắc Bình 0976553568 c1bacbinh.lapthach@vinhphuc.edu.vn
42 Trường Tiểu Học Hợp Lý 0986220363 c1hoply.lapthach@vinhphuc.edu.vn
43 Tiểu Học Thị Trấn Hoa Sơn 0982512995
44 Trường Tiểu Học Kim Đồng 0962353770 c1kimdong.lapthach@vinhphuc.edu.vn
45 Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh A 0386353198 C1dongtinha.tamduong@vinhphuc.edu.vn
46 Trường Tiểu Học Đồng Tĩnh B 0362538485
47 Trường Tiểu học Hoàng Hoa 0963619111 c1hoanghoa.tamduong@vinhphuc.edu.vn
48 Trường Tiểu học Hướng Đạo 0963458111 c1huongdao.tamduong@vinhphuc.edu.vn
49 Trường Tiểu Học Yên Dương 0969643355 c1yenduong.tamdao@vinhphuc.edu.vn
50 Trường Tiểu học Bồ Lý 0969175678 c1boly.tamdao@vinhphuc.edu.vn
51 Trường Tiểu Học Đồng Tiến 0984349856
52 Trường Tiểu Học Vĩnh Thành 02116557837 c1vinhthanh.tamdao@vinhphuc.edu.vn
53 Tiểu Học Tân Đồng 0975813002 c1tandong.tamdao@vinhphuc.edu.vn
54 Trường Tiểu Học Đại Đình 0981572868 nguyenthanhdo.thvt@gmail.com
55 Tiểu học Tam Quan 0977862976 c1tamquan1.tamdao@vinhphuc.edu.vn
56 Tiểu Học Tam Quan II 0978529956 c1tamquan2.tamdao@vinhphuc.edu.vn
57 Tiểu học Hồ Sơn 0988978462 c1hoson.tamdao@vinhphuc.edu.vn
58 Tiểu học Hợp Châu 0396366789 c1hopchau.tamdao@vinhphuc.edu.vn
59 Trường Tiểu Học Minh Quang 0982696470 c1minhquang1.tamdao@vinhphuc.edu.vn
60 Tiểu học Đại Đình II 0961688865 c1daidnh2.tamdao@vinhphuc.edu.vn
61 Trường Tiểu Học Sơn Lôi B 0912979764 c1sonloib.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
62 Tiểu học Gia Khánh A 02113628360 c1giakhanh.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
63 Trường Tiểu Học Thiện Kế A 02113832336 c1thienkea.binhxuyen@vinhphuc.edu
64 Trường Tiểu Học Thiện Kế B 02113832475 c1thienkeb.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
65 Trường Tiểu Học Hương Sơn 02113832243 c1huongson.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
66 Trường Tiểu học Phạm Công Bình 0975534408 c1phamcongbinh.yenlac@vinhphuc.edu.vn
67 TH Cao Minh 02113877116 thcaominha@phucyen.edu.vn
68 Trường Tiểu Học Thượng Trưng 0986420167
69 Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học 1 0915518468 c1nguyenthaihoc1.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
70 Tiểu Học Nguyễn Thái Học 2 0984958877 khoavn101@gmail.com
71 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH SƠN 0971164164
72 Trường Tiểu Học Bình Dương 1 02113839392 c1binhduong1.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
73 Trường Tiểu Học Bình Dương 2 0971164164 c1binhduong2.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
74 Trường Tiểu Học Vân Xuân 02113839394 c1vanxuan.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
75 Trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Tường 0385165829
76 Trường Tiểu Học Lý Nhân 0979015689
77 Trường Tiểu Học Tuân Chính 0974296358
78 Trường Tiểu Học Tứ Trưng 0971164164 c1tutrung.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
79 Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân 0979758328 c1nguyenvietxuan.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
80 Trường Tiểu học Phú Đa 0984025771 truongnguyet025771@gmail.com
81 Tiểu Học Vĩnh Ninh 02113839226 c1vinhninh.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
82 Tiểu học Vĩnh Thịnh 0978754636 c1vinhthinh2.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
83 Tiểu Học An Tường 0986687847 c1antuong1.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
84 Tiểu học Nghĩa Hưng 0989814555 c1nghiahung.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
85 Tiểu học Kim Long 0963197111 c1kimlong.tamduong@vinhphuc.edu.vn
86 Trường Tiểu Học Hoàng Đan 0977935806 c1hoangdan.tamduong@vinhphuc.edu.vn
87 Trường Tiểu Học Hoàng Lâu 0979825945 c1hoanglau.tamduong@vinhphuc.edu.vn
88 Tiểu học Đạo Tú 0966379933 c1daotu.tamduong@vinhphuc.edu.vn
89 Trường Tiểu Học Duy Phiên 0986595116 c1duyphienb.tamduong@vinhphuc.edu.vn
90 Trường Tiểu Học Thanh Vân 0962673111 c1thanhvan.tamduong@vinhphuc.edu.vn
91 Trường Tiểu Học Vân Hội 0965496111 c1vanhoi.tamduong@vinhphuc.edu.vn
92 Trường Tiểu học Hợp Thịnh 0987933414 c1hopthinh.tamduong@vinhphuc.edu.vn
93 Trường Tiểu học Kim Long B 0965972111 c1kimlongb@vinhphuc.edu.vn
94 Trường Tiểu Học Hợp Hòa B 0984273546 c1hophoab.tamduong@vinhphuc.edu.vn
95 Tiểu Học Gia Khánh B 0912803576
96 Tiểu Học Tề Lỗ 0982036180 c1telo.yenlac@vinhphuc.edu.vn
97 Tiểu học Trung Nguyên 0979723577
98 Tiểu học Tam Hồng 1 0982437361 c1tamhong1.yenlac@vinhphuc.edu.vn
99 Tiểu học Tam Hồng 2 0988409774 c1tamhong2.yenlac@vinhphuc.edu.vn
100 Tiểu học Yên Đồng 0914571287 c1yendong1.yenlac@vinhphuc.edu.vn
101 Tiểu Học Yên Phương 0333599368 c1yenphuong.yenlac@vinhphuc.edu.vn
102 Tiểu học Đồng Cương 02113836533 c1dongcuong.yenlac@vinhphuc.edu.vn
103 Tiểu học Kim Ngọc 02113836100 c1kimngoc.yenlac@vinhphuc.edu.vn
104 Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Lạc 02113836480
105 Trường Tiểu học Nguyệt Đức 02113837030 c1nguyetduc.yenlac@vinhphuc.edu.vn
106 Trường Tiểu học Văn Tiến 0982469135 c1vantien.yenlac@vinhphuc.edu.vn
107 Tiểu Học Đại Tự 0986147636 c1daitu.yenlac@vinhphuc.edu.vn
108 Tiểu Học Liên Châu 0949396468 c1lienchau.yenlac@vinhphuc.edu.vn
109 Trường Tiểu Học Hồng Châu 0984932009 c1hongchau.yenlac@vinhphuc.edu.vn
110 Tiểu học Trung Kiên 0866809981 c1trungkien.yenlac@vinhphuc.edu.vn
111 Trường Tiểu Học Trung Hà 0985214140 c1trungha.yenlac@vinhphuc.edu.vn
112 Trường Tiểu Học Minh Tân 0919074586 c1minhtan.yenlac@vinhphuc.edu.vn
113 Tiểu Học Quang Yên 0918071888 c1quangyen.songlo@vinhphuc.edu.vn
114 Trường Tiểu Học Lãng Công 0982892377 c1langcong.songlo@vinhphuc.edu.vn
115 Tiểu học Đôn Nhân 0982189335 c1sonnhan.songlo@vinhphuc.edu.vn
116 Trường tiểu học Đồng Quế 0982892377 c1dongque.songlo@vinhphuc.edu.vn
117 Trường Tiểu học Hải Lựu 0979892437 c1hailuu.songlo@vinhphuc.edu.vn
118 Trường Tiểu học Phương Khoan 09822213590 c1phuongkhoan.songlo@vinhphuc.edu.vn
119 Trường Tiểu Học Tam Sơn 0987917845 c1tamson.songlo@vinhphuc.edu.vn
120 Trường Tiểu học Đức Bác 0918699272 c1ducbac.songlo@vinhphuc.edu.vn
121 Trường Tiểu học Đồng Thịnh 0984839396 c1dongthinh.songlo@vinhphuc.edu.vn
122 Trường Tiểu Học Yên Thạch 0985018376 c1yenthach.songlo@vinhphuc.edu.vn
123 Trường Tiểu Học Tân Lập 0984196969 c1tanlap.songlo@vinhphuc.edu.vn
124 Trường Tiểu Học Nhân Đạo 0915505886 c1nhandao.songlo@vinhphuc.edu.vn
125 Trường Tiểu Học Cao Phong 0987470864 c1caophong.songlo@vinhphuc.edu.vn
126 Trường Tiểu học Định Trung 0962475099 c1dinhtrung.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
127 Trường Tiểu học Đống Đa 0334524778
128 Trường Tiểu học Đồng Tâm 0975521484 luulananhthdongtam@gmail.com
129 Tiểu học Tích Sơn 0989781828 c1tichson.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
130 Trường Tiểu Học Kim Xá 0989814555 namlt12@viettel.com.vn
131 Trường Tiểu Học Yên Bình 0979841977 c1yenbinh.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
132 Trường Tiểu học Chấn Hưng 0378159873
133 Trường Tiểu Học Đại Đồng 0978209468 c1daidong.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
134 Trường Tiểu học Tân Tiến 0976465779 c1tantien.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
135 Trường Tiểu học Yên Lập 0988917938 c1yenlap.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
136 Trường TH Lũng Hòa 0973401025
137 Trường Tiểu Học Việt Xuân 0976721127 congtinh1972@gmail.com
138 Trường Tiểu Học Cao Đại 0886231222 tuminhtuan88@gmail.com
139 Trường Tiểu học Hội Hợp A 0977604799 c1hoihopa.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
140 Tiểu Học Hội Hợp B 0979092529 c1hoihopb.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
141 Trường Tiểu Học Khai Quang 02113862805 c1khaiquang.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
142 Tiểu Học Liên Bảo 0976378606 c1lienbao.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
143 Trường Tiểu Học Liên Minh 02113843088 c1lienminh.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
144 Trường Tiểu Học Ngô Quyền 0981266688 c1ngoquyen.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
145 Trường Tiểu học Thanh Trù 0974941974 c1thanhtru.vinhyen@vinhphc.edu.vn
146 Tiểu học Yên Lạc 0231456789 thyl@gmail.com
147 Trường tiểu học Tân Phú tkadmin 123@gmail.com
148 Trường TH&THCS Hợp Hòa 02113833078 c2hophoa.tamduong@vinhphuc.edu.vn
149 Trường TH&THCS An Hòa 02113833233 c12anhoa.tamduong@vinhphuc.edu.vn
150 Trường TH&THCS Trung Mỹ 0988146025 c2trungmy.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
151 Trường TH&THCS Quất Lưu 02113866273 c1quatluu.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
152 Trường TH & THCS Tân Phong 0986814477 c2tanphong.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
153 Trường TH&THCS Vũ Di 02113839391 c2vudi.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
154 Trường TH&THCS Tam Phúc 0971406645 c2tamphuc.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
155 Trường TH&THCS Bồ Sao 0978813220 c2bosao.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
156 Trường TH&THCS Như Thụy 0989776966 c2nhuthuy.songlo@vinhphuc.edu.vn
157 Trường TH&THCS Tứ Yên 0385033388 c2tuyen.songlo@vinhphuc.edu.vn
158 Trường TH&THCS Bạch Lưu 0978502423 c2bachluu.songlo@vinhphuc.edu.vn
159 Trường TH&THCS Nguyễn Kiến 0979341936 c2nguyenkien.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
160 Trường TH&THCS Phú Thịnh 0989814555 c2phuthinh.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
161 Trường TH&THCS Hồng Phương 0962121593 c1hongphuong.yenlac@vinhphuc.edu.vn
162 Trường TH&THCS Nhạo Sơn 0983320671 c2nhaoson.songlo@vinhphuc.edu.vn
163 Trường TH&THCS Tam Đảo 02113824324 c12tamdao.tamdao@vinhphuc.edu.vn
164 Trường Phổ thông Liên cấp Newton 02113.62.69.69 info@newtonvinhphuc.edu.vn
165 Trường THCS Yên Lạc 2 02113836061 c2yenlac2@vinhphuc.edu.vn
166 test_THCS Yên Lạc 0973372932 thcs@gmail.com
167 Trường THCS Tân Phú 0961010977 c2tanphu.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
168 Trường THCS Gia Khánh 0912446209 c2giakhanh.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
169 Trường THCS Thiện Kế 0972895172 c2thienke.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
170 THCS Ngọc Thanh 0988209818 c2ngocthanh.phucyen@vinhphuc.edu.vn
171 THCS Xuân Hòa 0985443018 thcsxuahoa@phucyen.edu.vn
172 Trường THCS Cao Minh 0978737866 abc@gmail.com
173 Trường THCS Nam Viêm 0968521968 abc@gmail.com
174 Trường THCS Lê Hồng Phong 0966916799 thcslehongphong.py@gmail.com
175 Trường THCS Phúc Thắng 02113869633 thcsphucthang@phucyen.edu.vn
176 Trường THCS Tiền Châu 0968332255 thcstienchau@phucyen.edu.vn
177 Trường THCS Ngọc Thanh B 0973383568 thcsngocthanhb@phucyen.edu.vn
178 Trường THCS Đình Chu 0984211481 c2dinhchu.lapthach@vinhphuc.edu.vn
179 Trường THCS Đồng Ích 0978074107 c2dongich.lapthach@vinhphuc.edu.vn
180 Trường THCS Tiên Lữ 0973364458 c2tienlu.lapthach@vinhphuc.edu.vn
181 Trường THCS Bàn Giản 0949725574 c2bangian.lapthach@vinhphuc.edu.vn
182 Trường THCS Tử Du 0974068255 c2tudu.lapthach@vinhphuc.edu.vn
183 Trường THCS Liên Hòa 0973078466 c2lienhoa.lapthach@vinhphuc.edu.vn
184 Trường THCS Thị Trấn Lập Thạch 0868291965 c2ttlapthach.lapthach@vinhhuc.edu.vn
185 Trường THCS Ngọc Mỹ 0912246708 abc@gmail.com
186 Trường THCS Quang Sơn 0845063555 c2quangson.lapthach@vinhphuc.edu.vn
187 Trường THCS Đồng Xuân 0974698035 c2dongxuan.phucyen@vinhphuc.edu.vn
188 Trường THCS Phúc Yên 0988117166 c2phucyen.phucyen@vinhphuc.edu.vn
189 Trường THCS Hùng Vương 0914173558 thcshungvuong@phucyen.edu.vn
190 Trường THCS Xuân Lôi 0972967889 c2xuanloi.lapthach@vinhphuc.edu.vn
191 Trường THCS Văn Quán 0987579148 c2vanquan.vinhphuc.edu.vn
192 Trường THCS Sơn Đông 0984361014 c2sondong.lapthach@vinhphuc.edu.vn
193 Trường THCS Triệu Đề 0983307245 c2trieude.lapthach@vinhphuc.edu.vn
194 Trường THCS Thị Trấn Hoa Sơn 0389917985 c2hoason.lapthach@vinhphuc.edu.vn
195 Trường THCS Thái Hòa 0974628124 c2thaihoa.lapthach@vinhphuc.edu.vn
196 Trường THCS Bắc Bình 0982901429 thcsbacbinh16@gmail.com
197 Trường THCS Hợp Lý 0978394578 c2hoply.lapthach@vinhphuc.edu.vn
198 Trường THCS Vân Trục 0987817689 c2vantruc.lapthach@vinhphuc.edu.vn
199 Trường THCS Lập Thạch 0974079592 c2lapthach.lapthach@vinhphuc.edu.vn
200 Trường THCS Xuân Hòa 0982608663 c2xuanhoa.lapthach@vinhphuc.edu.vn
201 Trường THCS Tam Đảo 0966861616 c2tamdao.tamdao@vinhphuc.edu.vn
202 Trường THCS Đạo Trù 0985771980 c2daotru.tamdao@vinhphuc.edu.vn
203 Trường THCS Yên Dương 0986701473 c22yenduong.tamdao@vinhphuc.edu.vn
204 Trường THCS Đại Đình 0984360270 c2daidinh.tamdao@vinhphuc.edu.vn
205 Trường THCS Bồ Lý 0983464588 dvcong1977@gmail.com
206 Trường THCS Hồ Sơn 0983464588 c2hoson.tamdao@vinhphuc.edu.vn
207 Trường THCS Hợp Châu 0982660871 c2hopchau.tamdao@vinhphuc.edu.vn
208 Trường THCS Nguyễn Trãi 0979843575 abc@gmail.com
209 Trường THCS Minh Quang 0975511537 abc@gmail.com
210 Trường DTNT Tam Đảo 0985033039
211 Trường THCS Kim Xá 0912616947 c2kimxa@vinhphuc.edu.vn
212 Trường THCS Yên Bình 0989814555 nguyenvanlucyb@gmail.com
213 Trường THCS Nghĩa Hưng 0979150268 c2nghiahung.vinhphuc@vinhphuc.edu.vn
214 Trường THCS Chấn Hưng 0983638418 c2chanhung.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
215 Trường THCS Đồng Tĩnh 0971933111 c2dongtinh.tamduong@vinhphuc.edu.vn
216 Trường THCS Hoàng Hoa 0989680730
217 Trường THCS Hướng Đạo 0971932111 c2huongdao.tamduong@vinhphuc.edu.vn
218 Trường THCS Kim Long 0976907573 c2kimlong.tamduong@vinhphuc.edu.vn
219 Trường THCS Hương Sơn 0976653589 c2huongson.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
220 Trường THCS Bá Hiến 0392253260 c2bahien.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
221 Trường THCS Tam Hợp 0915409526 c2tamhop.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
222 Trường THCS Hương Canh 0932098886 dlongltt@gmail.com
223 Trường THCS Lý Tự Trọng 0979092958 hvvuhuong2@gmail.com
224 Trường THCS Sơn Lôi 0912211191 c2sonloi.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
225 Trường THCS Phú Xuân 02113866573 c2phuxuan.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
226 Trường THCS Thanh Lãng 0398473587 c2thanhlang.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
227 Trường THCS Đạo Đức 02113888557 c2daoduc.binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
228 Trường THCS Hoàng Đan 0976369357 c2hoangdan.tamduong@vinhphuc.edu.vn
229 Trường THCS Hoàng Lâu 0987465310 c2hoanglau.tamduong@vinhphuc.edu.vn
230 Trường THCS Đạo Tú 0971912111 c2daotu.tamduong@vinhphuc.edu.vn
231 Trường THCS Duy Phiên 0984605779 c2duyphien.tamduong@vinhphuc.edu.vn
232 Trường THCS Thanh Vân 0974858707 c2thanhvan.tamduong@vinhphuc.edu.vn
233 Trường THCS Vân Hội 02113852573 c2vanhoi.tamduong@vinhphuc.edu.vn
234 Trường THCS Hợp Thịnh 0988922971 c2hopthinh.tamduong@vinhphuc.edu.vn
235 Trường THCS Tam Dương 0983980222 thcstamduong@vinhphuc.edu.vn
236 Trường THCS Phạm Công Bình 0979684838 c2phamcongbinh.yenlac@vinhphuc.edu.vn
237 Trường THCS Tề Lỗ 0962121593 quanlymailtuyensinh@gmail.com
238 Trường THCS Trung Nguyên 0362888380 c2trungnguyen.yenlac@vinhphuc.edu.vn
239 Trường THCS Tam Hồng 01694047768 thcstamhong.yenlac.vinhphuc@gmail.com
240 Trường THCS Yên Đồng 0914829078
241 Trường THCS Sông Lô 0985333168 c2songlo.songlo@vinhphuc.edu.vn
242 Trường THCS Lý Nhân 0984815866 c2lynhan.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
243 Trường THCS Tuân Chính 02113838797 c2tuanchinh.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
244 Trường THCS Thổ Tang 0975192014 c2thotang.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
245 Trường THCS Vĩnh Sơn 0915961325 c2vinhson.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
246 Trường THCS Bình Dương 0333354565 c2binhduong.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
247 Trường THCS Vân Xuân 0985043217 c2vanxuan.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
248 Trường THCS Vĩnh Tường 0971164164 abc@gmail.com
249 Trường THCS Tứ Trưng 0985333282 abc@gmail.com
250 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 0985571454 chientuyen@gmail.com
251 Trường THCS Phú Đa 0983187900 bakhiem07@gmail.com
252 Trường THCS Đại Đồng 0985922599 c2daidong.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
253 Trường THCS Tân Tiến 0989814555 abc@gmail.com
254 Trường THCS Yên Lập 0971164164 abc@gmail.com
255 Trường THCS Lũng Hòa 02113855444 c2lunghoa.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
256 Trường THCS Cao Đại 0916679655 c2caodai.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
257 Trường THCS Vĩnh Ninh 0345857996 c2vinhninh.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
258 Trường THCS Vĩnh Thịnh 02113839019 letiendung.c2tantien@vinhphuc.edu.vnabc@gmail.com
259 Trường THCS An Tường 0912224477 c2antuong.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
260 Trường THCS Việt Xuân 0976299683 c2vietxuan.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
261 Trường THCS Thị Trấn Vĩnh Tường 0989130222 c2thitran.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
262 Trường THCS Hải Lựu 0965639881 c2hailuu.songlo@vinhphuc.edu.vn
263 Trường THCS Quang Yên 0975285445 c2quangyen.songlo@vinhphuc.edu.vn
264 Trường THCS Lãng Công 0986438012 c2langcong.songlo@vinhphuc.edu.vn
265 Trường THCS Đôn Nhân 0987929089 c2donnhan.songlo@vinhphuc.edu.vn
266 Trường THCS Đồng Quế 0973295939 c2dongque.songlo@vinhphuc.edu.vn
267 Trường THCS Phương Khoan 09835354189 c2PhuongKhoan.songlo@vinhphuc.edu.vn
268 Trường THCS Hoàng Hoa Thám 0913705445 c2hoanghoatham.songlo@vinhphuc.edu.vn
269 Trường THCS Đức Bác 0979155669 c2ducbac.songlo@vinhphuc.edu.vn
270 Trường THCS Yên Thạch 0977455119 c2yenthach.songlo@vinhphuc.edu.vn
271 Trường THCS Tân Lập 0973468686 c2tanlap.songlo@vinhphuc.edu.vn
272 Trường THCS Cao Phong 0972261629 c2caophong.songlo@vinhphuc.edu.vn
273 Trường THCS Nhân Đạo 02113707123 c2nhandao.songlo@vinhphuc.edu.vn
274 Trường THCS Thượng Trưng 02113838420 c2thuongtrung.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn
275 Trường THCS Hồng Châu 0985810857 abc@gmail.com
276 Trường THCS Trung Kiên 0986527669 c2trungkien.yenlac@vinhphuc.edu.vn
277 Trường THCS Trung Hà 0866809981 c2trungha.yenlac@vinhphuc.edu.vn
278 Trường THCS Yên Lạc 0989149800 c2yenlac.yenlac@vinhphuc.edu.vn
279 Trường THCS Yên Phương 0973655377 c2yenphuong.yenlac@vinhphuc.edu.vn
280 Trường THCS Đồng Cương 0986057658 c2dongcuong@gmail.com
281 Trường THCS Kim Ngọc 0976378741 c2kimngoc.yenlac@vinhphuc.edu.vn
282 Trường THCS Thị Trấn Yên Lạc 0824685666 c2ttyenlac.yenlac@vinhphuc.edu.vn
283 Trường THCS Nguyệt Đức 0984534909 c2nguyetduc.yenlac@vinhphuc.edu.vn
284 Trường Trung Học Cơ Sở Văn Tiến 0986572350 c2vantien.yenlac@vinhphuc.edu.vn
285 Trường THCS Đại Tự 0966023655 c2daitu.yenlac@vinhphuc.edu.vn
286 Trường THCS Liên Châu 0973715686 c2lienchau.yenlac@vinhphuc.edu.vn
287 Trường THCS Định Trung 0904411963 c2dinhtrung.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
288 Trường THCS Đồng Tâm 0973094276 c2dongtam@vinhphuc.edu.vn
289 Trường THCS Hội Hợp 02113845234 c2hoihop.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
290 Trường THCS Liên Bảo 02113861615 c2lienbao.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
291 Trường THCS Thanh Trù 02113862372 c2thanhtru.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
292 Trường THCS Tích Sơn 02113720688 c2tichson.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
293 Trường THCS Tô Hiệu 0979414500 abc@gmail.com
294 Trường THCS Vĩnh Yên 0945118469 c2vinhyen.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
295 Trường THCS Hai Bà Trưng 0973086629 thcshaibatrung@phucyen.edu.vn
296 Trường THCS Đồng Thịnh 02113505885 Luudinhtuan.htc2songlo@vinhphuc.edu.vn
297 Trường THCS Liễn Sơn 0345258888 c2lienson.lapthach@vinhphuc.edu.vn
298 Trường THCS Khai Quang 0912576325 c2khaiquang.vinhyen@vinhphuc.edu.vn
299 Test_THPT Yên Lạc 03299842492 dothanhbinh9497@gmail.com
300 Trường THPT Sáng Sơn 0942589555 c3sangson@vinhphuc.edu.vn
301 Trường THPT Ngô Gia Tự 0987817908 c3ngogiatu@vinhphuc.edu.vn
302 Trường THPT Kim Ngọc 0869514666 dtnttinh@vinhphuc.edu.vn
303 Trường THPT Liễn Sơn 02113831290 c3lienson@vinhphuc.edu.vn
304 Trường THPT Tam Dương 0988949915 c3tamduong@vinhphuc.edu.vn
305 Trường THPT Tam Đảo 0987101679 c3tamdao@vinhphuc.edu.vn
306 Trường THPT Bình Xuyên 0988089827 c3binhxuyen@vinhphuc.edu.vn
307 Trường THPT Quang Hà 02113832020 mntanuyen@gmail.com
308 Trường THPT Trần Phú 0982742968 c3tranphu@vinhphuc.edu.vn
309 Trường THPT Xuân Hoà 0916913099 c3xuanhoa@vinhphuc.edu.vn
310 Trường THPT Yên Lạc 0982247547 dotienminh.yenlac@gmail.com
311 Trường THPT Nguyễn Viết Xuân 0983023269 C3nguyenvietxuan@vinhphuc.edu.vn
312 Trường THPT Lê Xoay 0986423538 c3lexoay@vinhphuc.edu.vn
313 Trường THPT Đội Cấn 02113859823 doican@gmail.com
314 Trường THPT Bình Sơn 02113892426 c3binhson@vinhphuc.edu.vn
315 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc 02113860086 c3chuyenvinhphuc@vinhphuc.edu.vn
316 Trường THPT Bến Tre 0912680960 c3bentre@vinhphuc.edu.vn
317 Trường THPT Đồng Đậu 02113851683 c3dongdau@vinhphuc.edu.vn
318 Trường THPT Liên Bảo 0211766222 c3lienbao@vinhphuc.edu.vn
319 Trường THPT Nguyễn Thái Học 0211383128 c3nguyenthaihoc@vinhphuc.edu.vn
320 Trường THPT Nguyễn Thị Giang 02113889642 c3nguyenthigiang@vinhphuc.edu.vn
321 Trường THPT Phạm Công Bình 0989205235 c3phamcongbinh@vinhphuc.edu.vn
322 Trường THPT Hai Bà Trưng 0566688468 c3haibatrung@vinhphuc.edu.vn
323 Trường THPT Tam Đảo II 0965769868 c3tamdao2@vinhphuc.edu.vn
324 Trường THPT Tam Dương II 02113897909 c3tamduong2@vinhphuc.edu.vn
325 Trường THPT Trần Hưng Đạo 02113833956 c3tranhungdao@vinhphuc.edu.vn
326 Trường THPT Trần Nguyên Hãn 0968296685 c3trangnuyenhan@vinhphuc.edu.vn
327 Trường THPT Vĩnh Yên 0981289668 c3vinhyen@vinhphuc.edu.vn
328 Trường THPT Võ Thị Sáu 02113555686 c3vothisau@vinhphuc.edu.vn
329 Phòng GD&ĐT TP Vĩnh Yên 02113 861 335 pgdvinhyen@vinhphuc.edu.vn
330 Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc 0211.386.457 pgdyenlac@vinhphuc.edu.vn
331 Phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo 0211 3853 863 pgdtamdao@vinhphuc.edu.vn
332 Phòng GD&ĐT huyện Tam Dương 0211 3612559 pgdtamduong@vinhphuc.edu.vn
333 Phòng GD&ĐT huyện Sông Lô 0211.3638.474 pgdsonglo@vinhphuc.edu.vn
334 Phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên 012 pgdbinhxuyen@vinhphuc.edu.vn
335 Phòng GD&ĐT huyện Lập Thạch 012 pgdlapthach@vinhphuc.edu.vn
336 Phòng GD&ĐT TP Phúc Yên 0123 pgdphucyen@vinhphuc.edu.vn
337 Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường 0123 pgdvinhtuong@vinhphuc.edu.vn
338 Sở GD và ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc 02973862045 vanphong.sokiengiang@moet.edu.vn